Ocenjevanje znanja na daljavo

Dragi učenci, spoštovani starši,

z mesecem majem se začne tudi prilagojeno ocenjevanje na daljavo. Z ZRSŠ in MIZŠ smo dobili navodila, kako pristopiti k ocenjevanju in zaključevanju v tem šolskem letu.

Zmanjšano je minimalno skupno število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti pri posameznem predmetu, pri čemer mora biti v drugem ocenjevalnem obdobju pridobljena vsaj ena ocena.

Ocenjevanje se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Pri predmetih, ki so po predmetniku določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, ki se izvajajo več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja glede na cilje oziroma standarde znanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Učenci bodo o oblikah, načinih in kriterijih ocenjevanja znanja posameznega predmeta obveščeni od učiteljev oz. razrednikov.

Če je učenec v drugem ocenjevalnem obdobju ocenjen z negativno oceno, mu mora učitelj omogočiti vsaj še eno ocenjevanje. Tudi negativno ocenjenim moramo omogočiti popravljanje ocene.

Učenci 3., 4., 5. in 6. razreda z eno ali več negativnimi ocenami lahko razred ponavljajo na predlog razrednika in v soglasju s starši.

V 7. in 8. razredu bodo razred ponavljali učenci, ki bodo negativno ocenjeni iz več kot treh predmetov. Sedmošolci in osmošolci, ki bodo imeli do tri negativne ocene, bodo imeli popravne izpite (ki jih bodo lahko opravljali v rokih določenih z LDN).

Učencem, ki do konca leta ne bodo pridobili dovolj ocen, sledijo predmetni izpiti.

Učenec 7. ali 8. razreda, ki ne bo pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, lahko pogojno napreduje v višji razred, a mora negativne ocene popraviti najkasneje v zadnjem izpitnem roku (od 11. do 18. 9. 2020).

Šola mora učencu s popravnim izpitom nuditi tudi dopolnilni pouk. V višji razred bodo napredovali le tisti sedmošolci in osmošolci, ki bodo imeli vse ocene zaključene pozitivno.

Pri zaključevanju ocen bodo učitelji pretežno izhajali iz prej pridobljenih ocen, upoštevali pa bodo tudi izkazan napredek v času šolanja na daljavo.

Pričakujemo, da boste do konca šolskega leta redno delali in sprotno oddajali izdelke.

Kot vidite, pridobivanje ocen ne bo stresno. Pomembno je, da boste v tem času ohranili stik z vsebino predmeta, da boste utrdili tisto, kar resnično zmorete, in osvojili dovolj osnovnega znanja za napredovanje v naslednji razred.